Menu

Vedtægter

LOVE FOR EGEBJERG IDRÆTSFORENING.

§ 1. Foreningens navn er Egebjerg Idrætsforening.

§ 2. Foreningens formål er, ved boldspil og anden idræt, at virke til idrættens fremme.

§ 3. I foreningen kan optages enhver hæderlig person. Medlemskab opnås ved fremmøde på et af foreningens hold. Udmeldelse kan kun ske ved meddelelse til lederen af det hold man deltager på, det vil sige at man ikke betragtes som udmeldt blot ved at blive væk, og man vil derfor stadig blive opkrævet kontingent. Medlemmer af foreningen kan til enhver tid få udleveret et eksemplar af LOVE FOR EGEBJERG IDRÆTSFORENING, ved henvendelse til den siddende bestyrelse.

§ 4. Foreningen optager aktive og passive medlemmer. Trænere der ikke er aktive medlemmer, og medlemmer af cafeteriaforeningen er automatisk passive medlemmer af EIF. Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 5. Foreningens medlemmer må i et og alt rette sig efter bestyrelsens anvisninger. Brud herpå kan medføre karantæne og evt. udelukkelse af foreningen. Endvidere er bestyrelsen berettiget til at udelukke et medlem af foreningen, når dette ved personlig optræden skader foreningens interesser, enten direkte eller indirekte. Dog har vedkommende ret til at kræve sagen forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling.

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges særskilt af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges skiftevis hvert andet år, forskudt for hinanden, så der ikke opstår sammenfald med valg af både formanden og kassereren. Alle valg er for 2 år ad gangen, og det tilstræbes at alle foreningens idrætsgrene bliver repræsenteret. Samtlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for at foreningens love overholdes, og at ingen uvedkommende deltager i foreningens sammenkomster uden bestyrelsens samtykke.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter en generalforsamling.

Simpelt stemmeflertal er bestemmende for bestyrelsens afgørelser. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der skal være 4 bestyrelsesmedlemmer tilstede for at bestyrelsen er handlekraftig.

På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Disse afgår skiftevis hvert andet år.

De enkelte afdelinger har ret til at nedsætte udvalg i deres respektive aktiviteter. I hvert af disse udvalg skal der dog sidde mindst et af bestyrelsens medlemmer, der samtidig er formand for udvalget. Udvalgsmedlemmerne har ret til at overvåge bestyrelsesmøder, der vedrører udvalgets arbejde, dog uden at have stemmeret. Udvalgene vælges af den enkelte idrætsgrens aktive udøvere. Udvalget konstituerer sig efter behov. De nedsatte udvalg har økonomisk handlefrihed ud fra et budget der er godkendt af bestyrelsen. Økonomiske midler der ekstraordinært indtjenes af den enkelte afdeling tilfalder denne.

§ 7. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes med mindst 8 dages varsel, som opslag i lokalområdet eller i de dag- og ugeblade der efter bestyrelsens skøn er tilstrækkelig udbredt blandt medlemmerne. Stemmeret har medlemmer der er fyldt 16 år. Forældre til børn under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Bestyrelsens beretning.
  • 3. Fremlæggelse af regnskabet.
  • 4. Behandling af indkomne forslag.
  • 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • 6. Andre valg.
  • 7. Eventuelt.

§ 8. Bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer, der dog først må give bestyrelsen skriftlig orientering om emner der ønskes behandlet, kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Denne skal indkaldes efter samme bestemmelser der er gældende for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 9. Regnskabsåret afsluttes hvert år den 31. december. Revisorerne reviderer regnskabet inden ordinær generalforsamling og kan foretage kasseeftersyn efter eget skøn. Kassereren sørger for adgang til kassebeholdningen i form af konto kig på foreningens netbank, til hvert af medlemmerne i bestyrelsen.

§ 10. Lovændringer kan foretages på en ordinær generalforsamling eller på 2 af hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

§ 11. Bestemmelser om foreningens opløsning kan kun tages, når halvdelen af medlemmerne er til stede på en generalforsamling, til hvilken dagsordenen er bekendtgjort, og ¾ af de afgivne stemmer er for opløsningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen besluttes af flertallet uanset antallet af de tilstedeværende medlemmer.

Ved foreningens opløsning skal foreningens formue sættes i banken til brug ved senere nystiftelse af foreningen, og foreningens ejendele anvendes i velgørende øjemed.

LOVE FOR EGEBJERG IDRÆTSFORENING er således revideret og vedtaget på Ekstraordinær generalforsamlingen den 17. august 2010. Jakob Gundal Nikolajsen Heine Holm Formand Næstformand Lone Kvist Ulla Jørgensen Kasser Håndbold Benny Christensen Hans Chrsitensen Håndbold Fodbold Torben Mølgaard Gym. Bad.